iLOQ Vuosikertomus 2020

iLOQ-konserni

Rahavirtalaskelma IFRS

Luvut ovat tilintarkastamattomat

     
1 000 euroa 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto (tappio) 6 655 5 508
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0 248
Poistot ja arvonalentumiset 3 524 2 983
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -151 -134
Rahoitustuotot -133 -106
Rahoituskulut 472 461
Verot 1 777 1 549
Muut oikaisut 2 373 0
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -1 215 -2 514
Vaihto-omaisuuden muutos -3 155 -1 560
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 616 3 454
Muutokset varauksissa 712 -250
Maksetut korot -59 -134
Saadut korot 0 88
Maksetut verot -1 049 -842
Muut rahoituserät -67 -49
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 12 301  8 703
Investointien rahavirrat
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -1 134 -1 322
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -3 813 -3 398
Investointien nettorahavirta (B) -4 946  -4 720
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 2 662
Omien osakkeiden hankinta 0 -261
Osakeannista saadut maksut 0 150
Sisaryhtiösulautuminen 31 0
Maksetut osingot 0 -2 472
Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 027 -912
Maksetut konserniavustukset -2 373 0
Rahoituksen nettorahavirta (C) -3 369 -833
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 3 986 3 150
     
Rahavarat tilikauden alussa 4 110 1 218
Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus rahavaroihin -167 -258
Rahavarat tilikauden lopussa 7 929 4 110